Joystick 1 150 juillet-août 2003 papier
PC expert 1 133 juillet-août 2003 papier
Science et Vie Micro 1 217 juillet-août 2003 papier + scan
Science et Vie Micro Macintosh 1 152 juillet-août 2003 papier 1