Joystick 1 128 juillet-août 2001 papier
PC expert 1 110/111 juillet-août 2001 papier
Science et Vie Micro 1 195 juillet-août 2001 papier + scan
Science et Vie Micro Macintosh 1 130 juillet-août 2001 papier