Joystick 1 139 juillet-août 2002 papier
PC expert 1 122 juillet-août 2002 papier
Science et Vie Micro 1 206 juillet-août 2002 papier + scan
Science et Vie Micro Macintosh 1 141 juillet-août 2002 papier 1