Byte magazine 10 10 octobre 1985 scan Simulating Society
MacUser 10 9 octobre 1994 scan
MacWorld (US) 10 106 octobre 1993 scan