Byte magazine 7 1 janvier 1982 scan PDF The IBM Personal Computer
Compute 7 1 janvier 1985 scan
MacUser 7 1 janvier 1991 scan PDF
MacWorld (US) 7 61 janvier 1990 scan PDF