A-News (Amiga News) 1 103 juillet-août 1997 papier
Joystick 1 84 juillet-août 1997 papier
L'Ordinateur Individuel 2 86 juillet-août 1997 papier
Science et Vie Micro 1 151 juillet-août 1997 papier + scan